Zorgcomplex Hoever Residentie - 30 zorgappartementen

Rubensstraat - eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Ouderen appartementen met lift en buitenberging - 13 appartementen

Rinkaove - 10 appartementen & 1 penthouse

Klachtencommissie

Op grond van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) dienen woningcorporaties, zo ook Woningstichting Spaubeek de beschikking te hebben over een onafhankelijke klachtencommissie waar huurders en/ of woningzoekenden terecht kunnen met klachten over het functioneren van de stichting.

De stichting heeft zich aangesloten bij de door de Samenwerkende Woningcorporaties Westelijke Mijnstreek (SWWM) in het leven geroepen Regionale Klachtencommissie.

Deelname aan de Regionale Klachtencommissie bevordert het contact met de bewoners. Immers de procedure is zodanig ingericht dat, alvorens er een formele klacht wordt ingediend, de woningcorporatie eerst getracht moet hebben tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dit niet of blijft u ontevreden, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie.

Voor het indienen van klachten is een uniform klachtenformulier ontworpen. Het klachtenformulier kunt u downloaden door op de link "klachtenformulier" te klikken.

Afhandeling van de klachten vindt plaats aan de hand van een vastgesteld reglement. De tekst daarvan is eveneens op deze site te vinden.

Download hier het klachtenformulier of het klachtenregelement.


Vraag en antwoord

Wat houdt een huurovereenkomst in?

Als u met Woningstichting Spaubeek een huurovereenkomst afsluit, betekent dit dat we een aantal afspraken met elkaar maken. Daar horen rechten en plichten bij. Deze staan beschreven in de algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst.

Hoe meld ik een klacht over de huurprijs of de huurbetaling?

Als u een klacht heeft over de huurprijs of over de huurbetaling dan kunt u dat telefonisch of schriftelijk melden. Dat kan per brief of per e-mail aan info@wv-spaubeek.nl.