Zorgcomplex Hoever Residentie - 30 zorgappartementen

Rubensstraat - eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Ouderen appartementen met lift en buitenberging - 13 appartementen

Rinkaove - 10 appartementen & 1 penthouse

Het Woningtoewijzing beleid van de Woningstichting Spaubeek 

Om in aanmerking te komen voor een woning, appartement of bejaardenwoning van de woningstichting Spaubeek dient men zich eerst te laten inschrijven bij de Woningstichting Spaubeek. Inschrijving staat open voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

Via het inschrijfformulier geeft men aan voor welke woning men in aanmerking wil komen, met hoeveel personen men wil wonen, welke huur men maximaal wil betalen en hoe groot het belastbaar inkomen is. Samen met het inschrijvingsformulier dienen degenen die zich laten inschrijven een IB 60 formulier over het gezinsinkomen te verstrekken, bij de toelichting op het inschrijvingsformulier staat beschreven hoe en waar u dit kunt aanvragen. U wordt pas ingeschreven als u de inschrijvingskosten ad € 10,- op NL19RABO0148300685 heeft betaald, het inschrijvingsformulier en het IB 60 formulier in ons bezit is.

Komt er een woongelegenheid vrij wordt er een bestand van de ingeschreven kandidaten voor dit type woning aangemaakt. Het bestuur bepaalt vervolgens de volgorde waarop de kandidaten, veelal telefonisch, worden benaderd.

Het toewijzingsbeleid van de Woningstichting Spaubeek wordt aangestuurd door een vijftal criteria: urgentie, duur inschrijving, passendheid ( gezinssamenstelling; kenmerk complex – bv. woonzorg voor ouderen in de Hoever Residentie, jongeren in de Rinkaove - ; inkomen in relatie tot huursom, buurtopbouw enz. ) en sociaaleconomische binding met Spaubeek. Daarnaast speelt de zorg voor de huisvesting van ‘vergunninghouders’ een afzonderlijke rol

Indien de nummer 1 van de toewijzingslijst niet accepteert wordt automatisch de volgende benaderd en zo voort.

Na de acceptatie van de woonruimte ontvangt de kandidaat huurder een bevestigingsbrief waarin onder meer staat vermeld hoeveel de maandhuur gaat bedragen en dat hij/zij een afspraak dient te maken voor de ondertekening van de huurovereenkomst.

Bij de ondertekening van de huurovereenkomst dient de huur van de eerste maand te zijn betaald.

Tevens wordt een afspraak gemaakt met de technisch opzichter voor de woningopname waarbij meestal de vertrekkende huurder ook aanwezig is.

Toewijzing van woonruimte in het woon-zorgcomplex, de Hoever Residentie, geschiedt uitsluitend op grond van een medische indicatie.

Ter afsluiting nog het gegeven dat er jaarlijks tussen de 20 en 25 woongelegenheden vrijkomen voor herverhuur.